Årsmøte  i Tromsø Fuglehundklubb blir avholdt 24. februar 2015

Sted:   X-Partner Nord AS, Kløvervegen 18 
Dato:   Tirsdag 24. februar
Kl.:      18.00  


- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Oppnevne møteleder
- Velge referent
- Velge tellekorps
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Saker
•         Ingen saker er sendt inn til styret

- Budsjett for neste år
- Kontingent for neste år
- Valg
•         Valg Leder for 1 år  (på valg)
•         Nestleder for 1 år  (på valg)
•         Tre styremedlemmer for 2 år (ett styremedlem på valg)
•         Et varamedlem for 1 år (på valg)  

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg.    Utvalgene konstituerer seg selv.  
•         Revisor med varerevisor for 1 år.
•         Valgkomite for 2 år med leder og vara for 1 år.  

Mvh
Styret i TFK