Postboks 1033

9260 TROMSØ

 

Lover for Tromsø Fuglehundklubb

Stiftet 24. februar 1987

 

Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av 30. 04. 2019

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund.

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Tromsø Fuglehundklubb, og forkortes til TFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser Tromsø regionen

Klubben har verneting i Tromsø.

§1-2 Formål

TFK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. TFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Utvalg / avdelinger

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Familiemedlem med samme adresse som ordinært medlem betaler redusert kontingent.

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Kun positivt resultat protokolleres. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan tildele hederstegn til personer som ovenfor klubben har gjort seg fortjent til det. Forslag til hederstegn fremmes for styret. Tildelingen krever enstemmig fulltallig styre.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte TFKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge TFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, og avholdes hvert år innen 30. april

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning                                   
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

       i.   Velge:

 • Leder for 1 år
 • Nestleder for 1 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • Varamedlem for 1 år
 • Revisor med vararevisor for 2 år.
 • Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret mv.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

 

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

 

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).