Tid: tirsdag 6. mars 2018 kl. 1800
Sted: klubbhuset v/Tromsø Camping

Saksliste

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 
- Oppnevne møteleder 
- Velge referent 
- Velge tellekorps 
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen 
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning 
- Saker 
• Ingen saker er kommet inn innen fristen
- Budsjett for neste år 
- Kontingent for neste år 
- Valg 
• Valg Leder for 1 år (på valg) 
• Nestleder for 1 år (på valg) 
• Tre styremedlemmer (ett styremedlem er ikke på valg) 
• Et varamedlem for 1 år (på valg) 
• Valg av medlemmer til klubbens utvalg. 
- Valg av revisor med vararevisor for 1 år 
- Valg av valgkomitè for 2 år med leder og vara for 1 år

Regnskapet og budsjett blir delt ut under årsmøtet.

Velkommen, alle medlemmer