Disiplinærstraff til medlem i Tromsø fuglehundklubb 10.03.08
Et medlem i Tromsø Fuglehundklubb er ilagt disiplinærstraff i form av en skriftlig advarsel. Bakgrunnen for dette er vedkommendes oppførsel på klubbens årsfest.


 


 

Disiplinærstraff til medlem i Tromsø fuglehundklubb Dato: 10.03.08


Et medlem i Tromsø Fuglehundklubb er ilagt disiplinærstraff i form av en skriftlig advarsel. Bakgrunnen for dette er vedkommendes oppførsel på klubbens årsfest. Fire av styrets medlemmer var også til stede på festen, og var vitne til medlemmets oppførsel.

Etter årsfesten hadde flertallet av styrets medlemmer en uformell samtale om saken.

På denne bakgrunn ble hendelsen tatt opp pr. telefon med vedkommende som beklaget hendelsen. Han oppfattet styrets henvendelse som mistillit, og valgte å fratre sine verv samt melde seg ut av klubben.

Styret valgte imidlertid å behandle saken fordi han var medlem av TFK da hendelsen fant sted. Det ble avholdt møte mellom styret og vedkommende der han gjentok sin beklagelse. På grunn av tidsnød ble det ikke fattet vedtak i saken, men flertallet var for en skriftlig advarsel. Det ble besluttet nytt styremøte for å fatte vedtak i saken.

Før saken var ferdigbehandlet kom det inn skriftlige reaksjoner på hendelsen.
Her ble det tatt opp forhold som lå utenfor det styret i TFK hadde myndighet til å behandle. Det var heller ikke mulig å neglisjere det som ble tatt opp skriftlig.

Styret valgte å gi vedkommende en skriftlig advarsel. På grunn av det som var fremsatt i brevs form, og som lå utenfor styrets myndighet, ble saken sendt til NKK for vurdering. Det ble også besluttet at han ikke kunne bli medlem av TFK, før saken var ferdigvurdert av NKK. Styrets beslutning ble meddelt medlemmet pr. e-post.

Underveis i saken hadde styret kontakt med NKK for å søke råd i behandlingen av saken. Da saken ble meldt inn for årsmøtet, var NKK meget skeptisk til dette på grunn av at dette var en personalsak, og anbefalte styret å søke juridisk bistand lokalt. Det ble tatt kontakt med advokat som fikk seg forelagt sakens dokumenter, samt en muntlig redegjørelse fra styreleder.

Kort tid etter tok vedkommende kontakt med styret for å få til et møte med styret og de som hadde sendt skriftlig klage, med formål å trekke saken fra NKK. Dette ble akseptert av alle parter.

Møtet ble avholdt 29. februar og styrets leder gikk gjennom saken, orienterte om styrets behandling og vurdering underveis i saken. Det ble også påpekt grunnen til at NKK fikk saken til vurdering.

På dette møtet kom partene til enighet etter at vedkommende hadde beklaget sin oppførsel for alle involverte. I løpet av dette møtet skrev vedkommende et brev til styret i TFK der han ønsker innholdet i brevet kjent for medlemmene i TFK gjennom klubbens hjemmesider.

Der godtar han styrets skriftlige advarsel som berettiget, og aksepterer styrets behandling av saken som korrekt i forhold til prosedyrer og regelverk. Han vil heller ikke anke styrets beslutning inn for noe organ innenfor NKK.

Han beklager sin oppførsel på det sterkeste ovenfor styret, klubbens medlemmer og ikke minst de som arrangerte festen.

Likeledes er han inneforstått med at saken er til skade for han selv, Tromsø Fuglehundklubb og hundesaken, og forsikrer at slike ting ikke skal gjenta seg.

Til slutt fremmer han ønske om at Tromsø Fuglehundklubb også i fremtiden skal representere et godt fuglehundmiljø, der alle bidrar på en positiv måte.

På denne bakgrunnen trekkes saken fra NKK. I og med at saken er trukket tilbake står vedkommende fritt til å melde seg inn i Tromsø Fuglehundklubb om han ønsker det.

Saken blir ikke tatt opp på årsmøtet i TFK, da vedkommende ikke ønsker det.

Styret i Tromsø Fuglehundklubb vil avslutningsvis be alle om å legge denne saken bak seg. Partene har kommet til enighet, og saken er avsluttet med en skriftlig advarsel som er akseptert.

Det er nå på tide å se fremover og vi ber alle om å bidra til beste for klubben og hundesaken.

 

På vegne av styret i Tromsø Fuglehundklubb

Per-Anton Berg
leder