Klubbens lover 26.02.08
Nye lover vedtatt på årsmøtet 27.02.07 er sendt NKK for godkjenning, men er ikke behandlet.


 


 

Lover for Tromsø FuglehundklubbLovene vedtatt på årsmøte 27.02.07 er sendt NKK for godkjenning, men
er ikke behandlet. Dette gjelder samtlige lokalklubber i Norge.


Kapittel 1 - Navn og formål


§1 Navn

Klubbens navn er Tromsø Fuglehundklubb

Her forkortet til TFK
 

§2 Tilknytning

TFK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

§3 Formål

Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

 

Kapittel 2 - Medlemskap

§4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§5 Medlemskontigent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§8 Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§9 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres¬medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

Styret kan tildele hederstegn til personer som ovenfor klubben har gjort seg fortjent til det. Forslag til hederstegn fremmes for styret. Tildelingen krever enstemmig fulltallig styre.
 

Kapittel 3 - Organisasjon

 

§10 Klubbens organer

a) Årsmøtet
b) Ekstraordinær årsmøte
c) Styre
d) Valgkomite
e) Utvalgene

§11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31. mars og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Undertegnet årsberetning
 • Undertegnet regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:

Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Fra avdelingens stemmetall i årsmøtet trekkes det antall stemmer som utgjøres av de på årsmøtet fremmøtte medlemmer av respektive avdelinger.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene for¬langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§13 Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for neste år
 • Planer for drift og aktivitet neste år

Valg av:

 • Leder
 • 4 styremedlemmer
 • 1 vararepresentant
 • Valg av medlem til klubbens utvalg
 • Valg av representanter til NKK-regionen
 • Valg av revisor med vararevisor
 • Valg av valgkomite
 • Andre saker som står oppført på dagsorden

§14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben

§15 Styret

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 1 vararepresentant som alle velges av årsmøtet.

Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene.
b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.
f) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§16 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.
 

Kapittel 4 - Revisor

§17 Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 

Kapittel 5 - Diverse bestemmelser

 

§18 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

 

§19 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§20 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

Definisjoner

Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.