Blyavslag fra Miljøverndepartementet !

GRH/OI 02.12.11

Miljøverndepartementet avslår NJFFs søknad om en begrenset dispensasjon for bruk av blyhagl til jakt. Det betyr at NJFF vil starte et tyngre politisk påvirkningsarbeid for å innfri Landsmøtevedtaket fra 2009 om å få gjeninnført blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann.

 

I juli i år sendte NJFF en søknad til Miljøverndepartementet (MD) om et begrenset unntak fra produktkontrollforskriften for bruk av blyhagl til jakt. Vedlagt brevet lå en grundig utredning av erfaringene med bruk av blyhagl, både nasjonalt og internasjonalt. Konklusjonene i rapporten, som er utarbeidet av “NJFFs blygruppe”, er blant annet at vi er i utakt med internasjonalt restriksjonsnivå, at det er fattet et forbud mot bruk av blyhagl til jakt på sviktende faglig grunnlag, og at blyhagl ikke utgjør noen reell forurensingsfare brukt over fastmark eller åpent vann.
MD takker riktignok for “det omfattende dokumentasjonsarbeidet” NJFF har utført, men velger likevel å avslå søknaden vår.

Her kan du lese MDs avslag

Silkehanskene til side
Forbundsstyret hadde møte 22. november, altså en dag før vi fikk svaret fra MD, og behandlet der de mulige svar som kunne komme på vår søknad til MD. Styret la en plan for videre arbeid dersom svaret fra MD skulle bli negativt. Når det nå er tilfelle, er NJFF klare:
I praksis betyr dette at NJFF nå legger til side silkehanskene og det vennlige framstøtet, og isteden starter opp et tyngre, politisk påvirkningsarbeid med sikte på å overstyre den politiske behandlingen som MD har gitt saken. Blant annet vil vi spille inn formuleringer til alle partiers partiprogram, som i disse dager utformes med tanke på valget 2013. NJFF vil benytte hele sin tyngde og hele sitt organisasjonsapparat i dette arbeidet