FEFO, småviltjakta på ny høring, Høringsfristen er 15.mars! GRH/OI 28.01.11

 Småviltjakta på ny høring!

Av hensyn til småviltbestandene vil vi ha mulighet til å regulere uttaket gjennom jakttrykk. Vi sender derfor nå på bred høring et forslag om å regulere adgangen til småviltjakta, basert på kunnskap om oppsamlet antall jaktdager i hvert enkelt jaktfelt.

Innføringen av jaktfelter for småviltjakt sist sesong viste at jakttrykket sprer seg svært ulikt rundt om i fylket. I store områder er det et lavt jakttrykk, mens det i enkelte populære jaktfelter er høyt press på lokale småviltbestander. Her er det nødvendig med reguleringer for å sikre en bærekraftig forvaltning av småviltbestandene.

Som utgangspunkt foreslås å regulere etter følgende jakttrykk:
1. Alle jaktfelt er åpne for alle inntil et jakttrykk på 2 jaktdager per km2
2. Samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes fylkets innbyggere
- Vi ønsker ikke å stenge ute tilreisende jegere. Det er god plass for alle til å drive med småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Enkelte jaktfelter er imidlertid svært populære. Dersom jakttrykket blir for høyt kan det i løpet av sesongen bli begrenset adgang til disse enkeltfeltene. For inneværende jaktsesong er det kun i 8 av 131 jaktfelt hvor jakttrykket overstiger 2 jaktdager per kvadratkilometer. Høringsforslaget legger opp til at det i slike tilfeller kan være at personer bosatt utenfor Finnmark må velge andre jaktfelter, fortsetter Asbjørnsen.

- I tillegg til å kunne regulere adgangen til personer utenfor Finnmark, hører vi på å kunne frede enkelte arter midlertidig ved behov, samt bruke refugier som friområder for vilt lokalt på Finnmarkseiendommen. Disse reguleringene vil gjelde alle uansett bosted. Som eksempel kan det være aktuelt å innføre redusert jakttid for lirype på enkelte øyer der det finnes gode bestander av hare. På denne måten kan vi regulere jakt lirype uten at harejakta blir berørt. Vi ser også behov for å skjerpe fangstrapporteringen blant jegere, og hører også på å innføre pliktig fangstrapportering, avslutter Asbjørnsen.

FEFO Høring - Styrets vedtak sak 07/2011

Sak – 07/2011 Regulering av småviltjakt – høring
Følgende forslag til reguleringer sendes på høring:
1. Basert på kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter for småviltjakt vil FeFo regulere adgangen til jakt på Finnmarkseiendommen. Det kan reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk.
2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen (snarefangst).
3. FeFo vil som utgangspunkt regulere etter følgende jakttrykk:
1. samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes fylkets innbyggere
2. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle
FeFo vil vurdere terskelverdien for tillatt jakttrykk i sammenheng med årets takseringsresultat.
4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.
5. FeFo innfører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.
6. Reguleringene kommer i tillegg til tidligere reguleringer vedtatt av styret i Finnmarkseiendommen, herunder bruk av dagskvote.
Høringsfrist settes til 15. mars 2011.